Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Hukuki Yazılar

Ana sayfa Hukuki Yazılar

7440 SAYIL KANUN 3: İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLER

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihinden önce başlanılmış ve henüz tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin Kanunun yayımını izleyen yedi iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmez.

Yine kanunun kapsadığı dönemler ilişkin olarak, kanunun yayımından önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Tebliğ edilen ihbarnameler madde kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce vergi incelemesine başlanılmış ve henüz tamamlanamamış olan, 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan incelemeler ile gümrük mevzuatı kapsamında yapılan işlemler sonucunda tarh ve tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri üzerinden, ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i

Asla bağlı olmayan cezaların %75’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat sonrasında, bu madde hükmünden yararlanmak mümkün olup, yukarıdaki hesaplamaya göre belirlenen tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise % 25’inin ödenmesi halinde, kalan % 75’nin  tahsilinden vazgeçilir. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen cezanın %15’inin ödenmesi halinde kalan %85’inin tahsilinden vazgeçilir.

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için, alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

 

Hüseyin CANPOLAT

Vergi Uzmanı

 

7440 SAYILI KANUN 2: KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR

Kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan alacakların tahsilinden vazgeçilen alacağın tespiti için, alacağın mahkeme aşaması belirleyici olacaktır, şöyle ki;

 

a)      Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri için yapılandırma yapılması halinde,

 

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i

Asla bağlı olmayan cezaların %75’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

b)     Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri için,

 

Son Kararın Terkin Kararı Olması Halinde

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

İlk tarhiyata / tahakkuka esas alınan vergi/gümrük vergisi aslının %10’u

İlk Tarhiyata esas Vergi/Gümrük vergisi aslının %90’ı

Asla bağlı olmayan cezaların %10’u

Asla bağlı olmayan cezaların %90’ı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak

hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

 

Son Kararın Tasdik veya Tadilen Tasdik Olması Halinde

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Tasdik edilen vergi/gümrük vergisi aslının tamamı ile terkin edilen vergilerin %10’u

Terkin edilen Vergi aslının %90’ı

Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik ceza tutarının %50’si terkin edilen cezanın  %10’u

Asla bağlı olmayan cezaların %50’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak

hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

          Son Kararın Bozma Kararı Olması Halinde

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i

Asla bağlı olmayan cezaların %75’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak

hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Uzlaşma Talepli Alacaklarda,

Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle, uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar için Kanun’un kesinleşmiş alacaklarla ilgili 3. madde hükümleri geçerlidir.

Bu durumda olanların 7440 sayılı kanunun 3. Madde hükmünden yararlanmak istemeleri halinde;

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i

Asla bağlı olmayan cezaların %75’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak

hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Mükelleflerin Kanunun 3. Madde hükümlerinden faydalanmaları halinde,

-Ödenecek kamu alacaklarının tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanun’un yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

-Kesinleşmemiş vergi borçlarını madde hükmünden yararlanarak yeniden yapılandırmak için başvuran ancak belirlenen ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata/tahakkuka göre belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek olmaksızın takip edilir. Diğer bir ifade ile, Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar olduğu gibi tahakkuk edecek olup, vergi borcu halini alacaktır.

-Kanun’un yayımlandığı tarihten önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın tasdikine ilişkin olması halinde, bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir.

-Yapılandırma olanağından yararlanılabilmesi için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.

Hüseyin CANPOLAT

Vergi Uzmanı

7440 SAYIL KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN (VERGİ) YAPILANDIRMASI

09.03.2023 tarihinde kabul edilen ve 12.03.2023 tarih 32130 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7440 sayılı kanun ile;

– Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,

– İhtilaflı alacakların talep bazlı yapılandırılmasına  

– İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin devamında sonraki safhalarda ortaya çıkacak tarhiyatların yapılandırılmasına,

– Matrah artırımına,

-Stok Affı kapsamında işletme kayıtlarının mallar(emtia), makine, teçhizat ve demirbaşlar kayıtlarının düzeltilmesine,

– Kasa ve Ortaklara borçlar gibi muhasebe kayıtlarının düzeltilmesine,

ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

 

1-YAPILANDIRILACAK ALACAKLARIN KAPSAMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen vergiler bakımından yapılandırma kapsamına;

– Vergi Dairelerine ödenen vergiler ve vergi cezaları,

– Bazı idari para cezaları,

– Ecrimisil borçları,

– Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

– Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, girmektedir.

– Belediyelere ve bağlı tahsil dairelerine ödenecek vergi ve cezaları

– İl özel idarelerine ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları

– Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları

– Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar, girmektedir.

– Yukarıda sayılan kamu alacaklarının yapılandırılmasına esas alınacak vade tarihi 31.12.2022’dir. Bu tarih ve bu tarih öncesine ait tüm kamu alacakları yapılandırma kapsamındadır. 

 

2-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Vadesi 31.12.2022 tarihi olan ve kanunun yayım tarihi itibari ile;

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan

-Vergi asıllarının tamamının,

-Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin,

-İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’sinin,

– Gümrük vergi asıllarının tamamının,

– Gümrük yükümlülüğü nedeniyle vergi aslına bağlı olmadan kesilen idari para cezalarının %50’sinin,

– Eşyanın gümrüklenmiş değerine/vergi aslına bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u

– Belediyelere ve bağlı tahsil daireleri, İl özel idareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları için de geçerli olmak üzere,

-Bu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şartıyla,

– Vergi aslına bağlı kesilen cezaların tamamı,

-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si,

– İştirak fiili nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50’si,

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %70’i

– İdari para cezalarının %50’si SİLİNECEKTİR.

Kanun’un yayım tarihi itibariyle ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergilerin, kesinleşmiş alacaklarla ilgili düzenlemeler kapsamında yapılandırılır.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması için 31.05.2023 tarihine kadar ilgili daireye yazılı olarak başvurulacak, yeniden yapılandırılan;

-Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,

-Ticaret Bakanliği’na,

-Sosyal Güvenlik Kurumu’na,

-İl özel idarelerine,

-Belediyelere bağlı tahsil dairelerine,

ödenecek tutarların ilk taksiti 30.06.2023 tarihine kadar, diğer taksitler ise bu tarihi izleyen aylık dönemler halinde en fazla 48 eşit taksitte ödenecektir.

Madde Kapsamındaki Borçların Ödenecek ve Silinecek Şekli Tablodaki gibi olacaktır

ÖDENECEK TUTAR

TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK TUTARLAR

Vergi / Gümrük vergileri asıllarının tamamı

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %50’si

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50’si

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının kalan % 70’i,

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

 YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN ÖDENMESİ

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde (30.06.2023) tamamen ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar (faiz/gecikme zammı) üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. Örneğin vergi aslı 10.000,00 TL olup, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan 5.000,00 TL feri alacak toplam 15.000,00 TL ödenecek tutar, 30.06.2023 tarihine kadar vergi aslı birlikte ödenmesi halinde ödenecek toplam tutar 10.500,00 TL olacaktır.

– Kapsama giren idari para cezalarından %25 indirim yapılacak,

– Yapılandırma ile ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır. Öte yandan, ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmesi ve kalan taksitlerin tamamının ilk taksiti izle yen ayın sonuna kadar (31.07.2023 tarihine kadar) ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır.

-Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıyla artırılacaktır.

Katsayı Oranları;

– 12 eşit taksi için 1,09

– 18 eşit taksit için 1,135

– 24 eşit taksit için 1,18

– 36 eşit taksit için 1,27

– 48 eşit taksit için 1,36 oranında hesaplanacaktır.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmek için öncelikle ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılandırma bozulacaktır.

İlk iki taksitin zamanında ödenmesi koşuluyla, bir takvim yılında üç veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi halinde, yapılandırma bozulmamaktadır. Ancak bu durumda, ödenmeyen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen süre için geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma BOZULACAKTIR.

Hüseyin CANPOLAT

Vergi Uzmanı

 

 

ANAYASA MAHKEMESİ REKABET KURULU’NA 2020 YILINDA TANINAN İKİ ÖNEMLİ YETKİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLMADIĞINA HÜKMETTİ

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“4054 sayılı Kanun”) önemli değişiklikler getiren 7246 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7246 sayılı Kanun”), 24.06.2020 tarih ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe girmişti.

 

7246 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin bir bölümünün iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (“AYM”) yapılan başvuruyu mahkeme 9.11.2022 tarih 2020/67 (E) ve 2022/139 (K) sayılı kararında değerlendi ve bu kararını gerekçeleri ile birlikte yayımladı. AYM özellikle 7246 sayılı Kanun’da getirilen iki farklı yetki düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olmadığını tespit ederek bu konudaki tartışmalara son vermiştir.

 

İptal davasına konu olan yetki düzenlemelerinden ilki 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasına ilişkindir. 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrası şu şekilde değiştirilmişti:

 

“Kurul; ihbar, şikâyet ya da Bakanlığın talebi üzerine veya resen bu Kanunun 4 üncü, 6 ncı veya 7 nci maddelerinin ihlal edildiğini tespit ederse, ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine rekabetin tesisi için yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışları ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri nihai kararında bildirir. Davranışsal ve yapısal tedbirler, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olmalıdır. Yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulur. Davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerine yapısal tedbire uyması için en az 6 ay süre verilir.”

 

Dava dilekçesinde bu fıkranın “ … ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri…” bölümünün iptali talep edilmiştir. Dilekçede buna gerekçe olarak, dava konusu bu kuralın yargı kararı olmaksızın mal varlığının devri sonucunu doğurduğu, mülkiyet ve teşebbüs özgürlüğünün sınırlanmasına neden olduğu, bu yöndeki kararın yargı kararıyla iptal edilmesi halinde dahi devir dolayısıyla teşebbüslerin ağır ve telafisi imkansız zararlara uğramasının kaçınılmaz olduğu, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamındaki birleşme ve devir işlemlerinin gerçekleşmesi halinde yapılacak hususların Kanun’un 10. ve 11. maddelerde düzenlendiği, rekabet ihlallerini düzenleyen 4. ve 6. maddelere aykırılıkların özünde davranışsal fiiller olduğu, kuralla bunlar için yapısal tedbirlerin öngörüldüğü, halbuki davranışsal fiillere ilişkin yaptırımın 57. ve 58. maddelerde zarara uğrayan kişilerin zararlarının tazmini olarak belirlendiği, bu tür ihlaller için anılan yaptırımların yeterli olduğu, kuralla öngörülen hak sınırlamalarının orantılı olmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 13., 35., 48., 90. ve 167. maddelerine aykırı olduğu hususları ileri sürülmüştür.

 

AYM, dava dilekçesindeki tüm bu hususları ayrıntılı biçimde ele alarak söz konusu fıkranın “ … ve teşebbüslerin belirli faaliyetlerini yahut ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını devretmeleri şeklindeki yapısal tedbirleri…” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oybirliği ile karar vermiştir. Kararda, iptali istenen düzenlemede hangi yapısal tedbirlerin alınabileceği herhangi bir tereddüde yer vermeyecek  biçimde açık ve net olarak düzenlendiği, ayrıca  bu  yapısal tedbirlerin  hangi ihlallerin   varlığı halinde,   hangi  oranda ve   hangi   aşamada karara   bağlanabileceği ve uygulanması  için  en az  ne  kadar süre  tanınması  gerektiği hususlarının da düzenlediği, dolayısıyla kuralın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve bu yönüyle kanunilik şartını taşıdığı belirtilmiştir. Kararda ayrıca Anayasa’nın 35. maddesi çerçevesinde mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ifade edildikten sonra, Anayasa’nın 167. maddesiyle devlete  yüklenen teşebbüslerin  güvenli  ve serbest piyasa içinde çalışmasını  sağlama, piyasalarda  tekel ve  kartelleşmeyi   engelleme yükümlülüğü   kapsamında piyasada rekabete aykırı işlemle zarar gören rekabet sürecinin etkili bir şekilde  düzeltilmesi suretiyle  serbest  piyasa ekonomisinin,  ekonomik aktörlerin  davranışlarının oluşturduğu  tehditlerden korunmasını  amaçladığının  anlaşıldığı belirtilmiş ve bu itibarla kamu  yararını  gerçekleştirmeye  yönelik kuralın  anayasal  bağlamda meşru  bir amacının bulunduğu sonucuna varılmıştır. AYM kararında ayrıca, söz konusu düzenlemenin Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca ölçülü olup olmadığını elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç alt ilke çerçevesinde değerlendirmiş ve düzenlemenin ölçülü olma şartını sağladığı sonucuna varmıştır.

 

4054 sayılı Kanun’un 6. ve 7. maddelerinin yanı sıra 4. maddesinin ihlali durumunda dahi Kurul’a teşebbüslerin faaliyetlerini, mal varlıklarını ve ortaklık paylarını elden çıkarttırma yetkisi veren bu düzenlemenin AYM tarafından oybirliği ile onanmasının en önemli nedeninin, ilgili düzenlemenin yer aldığı fıkranın başarılı biçimde kaleme alınmış olduğunu düşünmekteyiz. Şöyle ki, ilgili fıkrada bir yandan Kurul’a bu konuda çok geniş yetki verilirken, diğer yandan elden çıkarttırma gibi yapısal tedbirlerin, ihlalle orantılı ve ihlalin etkili biçimde sona erdirilmesi için gerekli olması şartı getirilmiştir. Daha da önemlisi, yapısal tedbirlere ancak daha önce getirilen davranışsal tedbirlerin sonuç vermediği hallerde başvurulabileceği, davranışsal tedbirlerin sonuç vermediğinin nihai kararla tespit edilmesi halinde yapısal tedbirlere başvurulabileceği, bunun için de teşebbüslere en az 6 ay süre tanınacağı ilgili fıkrada açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla, fıkra bu haliyle elden çıkarttırma gibi yapısal tedbirlerin Kurul’ca başvurulabilecek en son yöntem olduğu garantisini teşebbüslere sunmaktadır.

 

İptal davasına konu olan yetki düzenlemelerinden diğeri 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ilişkindir. 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi şu şekilde değiştirilmişti:

 

“a) Defterlerini, fiziki ve elektronik ortam ile bilişim sistemlerinde tutulan her türlü verilerini ve belgelerini inceleyebilir, bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir

 

Dava dilekçesinde bu bendin “… bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” bölümünün iptali talep edilmiştir. Dilekçede buna gerekçe olarak, dava konusu kuralla hiçbir sınırlama olmaksızın teşebbüslerin her türlü belgesinin kopyalanmasının ve örneğinin alınmasının mümkün kılındığı, bu işlem sırasında ilgili teşebbüs temsilcisinin hazır bulunmasına ilişkin bir şarta yer verilmediği gibi teşebbüslerin ticari sır ve müşteri çevresine ilişkin verilere erişim yetkisi tanıyan kuralın kişisel verilerin elde edilmesi ve işlenmesi konusunda herhangi bir güvence de içermediği, bu durumun hukuki belirlilik ilkesiyle de bağdaşmadığı ve orantılı olmadığı dile getirilerek kuralın Anayasa’nın 2., 13., 20., 35. ve 90. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

 

AYM, dava dilekçesindeki tüm bu hususları değerlendirdikten sonra söz konusu bentteki “”…bunların kopyalarını ve fiziki örneklerini alabilir” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oyçokluğu ile karar vermiştir. Kararda, verilerin ve belgelerinin kopyalarının alınabilmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını sınırladığı tespiti yapıldıktan sonra, Kurula tanınan yetkinin konusu, kapsamı ve sınırlarının açık   ve net   olarak   belirlendiği   gözetildiğinde kuralın belirli, ulaşılabilir ve öngörülebilir nitelikte olduğu ve bu yönüyle kanunilik şartını taşıdığı belirtilmiştir. Kararda ayrıca kuralın Anayasa’nın 167. maddesiyle devlete yüklenen serbest piyasayı temin ve piyasalarda tekel ve kartelleşmeyi önleme yükümlülüğü kapsamında piyasada rekabete aykırı işlemlerin tespit edilmesi amacıyla delil niteliğindeki belgelerin kopyalarının alınmasını öngördüğü gözetildiğinde kuralın anayasal anlamda meşru bir amacının olduğu vurgulanmıştır. Getirilen bu sınırlamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyaçtan kaynaklandığı, kuralın demokratik toplum düzeninin gerekleriyle bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı AYM kararında dile getirilen diğer hususlardır. Kararda ayrıca, delillere ulaşma yolunda Kurul’un kendiliğinden zor kullanma yetkisinin bulunmadığı, tarafların Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evraka ve delile erişim sağlayabildikleri, Kurum personelinin teşebbüslerin sırlarını ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü altında olduğu hususları üzerinde durulmuştur. 6698  sayılı Kişisel  Verilerin  Korunması Kanunu kapsamında AYM kararında, piyasada rekabete aykırı işlemlerin tespit edilmesi  amacıyla delillerin toplanmasını öngörmekte  olan  kuralın kişisel  verilerin  korunmasına ilişkin olarak   bilgilendirme   hakkı, erişim   hakkı,   verilerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme  hakkı, verilerin  güvenliğinin sağlanması  gibi gerekli  güvenceleri karşıladığı değerlenmesi yapıldıktan sonra, teşebbüslere yasal güvencelerin sağlandığı ve onlara aşırı külfet yüklenmediği, dolayısıyla kuralın orantısız bir müdahaleye neden olmadığı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına ölçüsüz bir sınırlama getirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, AYM 9.11.2022 tarih 2020/67 (E) ve 2022/139 (K) sayılı kararı ile, Kurul’un 4054 sayılı Kanun’un ihlal eden teşebbüslere belirli faaliyetlerini, ortaklık paylarını ya da mal varlıklarını elden çıkarttırma şeklinde yapısal tedbirler uygulayabileceğini ve ayrıca teşebbüslerin her türlü verileri ve belgelerinin kopyaları ile fiziki örneklerini alabileceğini açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. Aynı AYM kararında, Kurum’un iç organizasyonuna ilişkin olarak 7246 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler ise iptal edilmiş olup, iptal edilen düzenlemelerin doğrudan teşebbüsleri ilgilendiren bir yanı bulunmamaktadır.

 

İCRA YOLUYLA GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA GÜNCEL GELİŞMELER

Haczi kesinleşen taşınmazların satış işlemleri, 5. Yargı Paketi kapsamında İcra ve İflas Kanunu’na getirilen değişiklikler sebebiyle birtakım karışıklıklara ve uygulamaya dönük bazı teknik aksaklıklar oluşmasına sebebiyet vermiştir. Amacımız; hak temini seyrinin bozulmaması adına, bu doğrultuda bir akış oluşturup istifadeli bir içerik sunmaktır. Satışa olanak sağlayan ‘‘haczin konulması’’ ile konuya giriş yaparak satış sürecini başlıklar halinde inceleyeceğiz.

 Haciz İşlemi

Haciz borcunu ödemeyen kişinin malına, borcu ödemeye zorlama veya mal üzerinde satış işlemi gerçekleştirip borcun ödenmesini sağlama amacıyla alacaklı lehine hukuken el konulmasıdır.  Borçlunun mal varlığı üzerine işlenen haciz cebri icra hukukun en güçlü kalelerindendir. Cebri icra yolu ile borçlunun adına kayıtlı taşınmazları, haczedilebilir. Taşınmaza işlenen her haciz bir yıllık süre ile baki kalır. Satış istenmemesi halinde mevcut icra alacağı için tekrar haczin işlenmesi gerekir.  

Satış (Paraya Çevirme)

İcra Hukuk sistemimizde; borçlunun üzerinde haciz işlemi yapılan malvarlığı, alacaklıya aynen verilerek borcu tahsil edilmez. Hacizli mallar üzerinde satış işlemi yapılır, bedeli ile alacaklının alacağı ödenir. Borçludan haczedilen şey para ise paraya çevirme evresine gerek kalmaz ve paranın paylaştırılması yapılır. Satış amacı, borçlunun mallarının paraya çevrilerek alacaklının para ile tatminini sağlamaktır. Birkaç istisnai durum dışında satışlar açık artırma yolu ile veya rızaen satış ile yapılmaktadır. (İflasta ve mal varlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar karar verirse pazarlık yolu ile satış mümkündür.)

 Taşınmazın Satış İşlemlerinin Başlatılabilmesi İçin Neler Gerekmektedir?

Satış işlemleri, icra dairelerinin bir alacak için haciz ile elde ettiği ya da ipotek tesis ettiği taşınmaz için satış talep edilmesi ile başlar. Buradaki haczin kesin haciz olması gerekir. Geçici ve ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmedikçe satış isteme süreleri başlamaz. 30.11.2021 tarih ve 31675 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ maddesinin yürürlüğe girmesi sonucu gerçekleşen değişiklik ile satış işlemini başlatabilmek için satış talebi tek başına yeterli olmayacak, satış talebiyle birlikte Bakanlıkça her yıl belirlenen tarifeye uygun kıymet takdirini ve satış giderlerinin tamamıyla peşin olarak yatırılması da gerekecektir ancak bazen taşınmazın kıymet takdiri, haciz aşamasında yapılmış ve kesinleşmiş olabilmektedir. Bu durumda tekrar yapılmasının bir lüzumu olmayacak, kıymet takdiri masraflarının yatırılmasına da gerek kalmayacaktır.  Ayrıca yatırılan miktarın yetersizliği, fark edilirse İcra Müdürü tarafından eksikliğin giderilmesi için 15 günlük süre verilmektedir. Satış işlemleri sırasında, buna rağmen satış giderleri yatırılmaz ise satış talebi eksik kabul edilip yapılmamış sayılacaktır. Satış talebinin yapılmamış sayılması, vaktinde satış istenmemesi sonucunu doğuracağından bir yıllık süre de dolmuş ise haciz düşecektir.

 Kimler Satış Talebinde Bulunabilir?

7343 sayılı kanun maddesi gereğince ‘‘Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilir.’’ Kanun değişikliği ile alacaklıya olduğu kadar borçluya da satışı talep etme ve satışı bizzat yapma yetkisi tanınmıştır. Durumu alacaklı yönünden açıklamak gerekirse; Alacaklı, haczi kesinleşen taşınmaz üzerindeki alacığının temini için hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satış talebinde bulunabilmektedir. Satış talebi, hacizi tatbik eden icra dairesine gönderilir. Satış talebinde bulunan alacaklıya, kıymet takdiri ve yasanın belirlediği giderlerin tamamını peşin yatırması (m.116/3) için 15 günlük kesin süre verir. Kesin süre içinde satış giderini ödemezse, satılması istenen mal üzerindeki haciz kalkar. Alacaklı ödemeleri gerçekleştirdikten sonra m.123 gereğince (‘‘Taşınmazlar, satış talebinden nihayet üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.’’) satış talebinden sonra işlemlere başlanır ve aşağıda aktaracağımız biçimiyle aşamalar halinde süreç neticelenir. Borçlu bakımından açıklayacak olursak; 7343 sayılı kanun uyarınca borçluya satış yetkisi verilmesi yeni bir paraya çevirme yöntemi (Rızaen Satış) olarak belirlenmiş ve genel hükümler arasında düzenlenmiştir. Borçlunun bu talebi, belirli sürelerle sınırlandırılmıştır. Borçlu; kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde talepte bulunur, kıymet takdiri yapılmayan durumlarda ise borçlunun önce bu istemde bulunması gerekir.

Borçlunun İstemi İle Rızaen Satış

Kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde talepte bulunan borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesi ile icra takip işlemleri durdurularak 15 günlük süre verilir ve alacaklı için de satış süresi işlemez. 15 günlük süre içerisinde borçlu taşınmazını, piyasa değeri ile tahmini maddi bedelinin %90’ ını ya da varsa rüçhanlı alacakların toplamından hangisi fazla ise onun değerine satış giderleri de eklenerek elde edilen meblağı karşılar derecede satmalıdır. Satış işleminin gerçekleştirildiği alıcı, taşınmaz bedelini mevcut 15 günlük sürede icra dosyasına ödemelidir. Ödeme ile birlikte İcra Dairesi, dosyayı İcra Mahkemesine gönderir ve Mahkeme 10 gün içinde karar verir. Mahkemenin kabul kararıyla İcra Dairesi taşınmaz üzerindeki hacizleri kaldırarak devir-teslim işlemlerini gerçekleştirir. Ret kararı sonucunda ise para iade edilir.

Alacaklı İstemi Üzerine Açık Artırma İle Satış

Artırma ile satış, artırmaya hazırlık ve artırmanın yapılması şeklinde iki aşamadan oluşur:

  1. Açık Artırmaya Hazırlık Aşaması (M.114)

     A. İlan Ve Tebligat

Açık artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat satış gününden önce İcra Müdürlüğünce belirlenip İcra Dairesi tarafından ilan edilir. ‘‘Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı gün ve saat aralığı, artırmaya başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir. Elektronik satış portalında yapılacak ilan, artırmanın bitimine kadar erişime açık tutulur. İkinci artırmanın başlangıç tarihi, birinci artırmanın bitimi tarihinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde belirlenir. İlanın şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı icra dairesince tarafların menfaatine göre belirlenir. ‘‘İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar elektronik satış portalında yer alan ilan metnini, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilir ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmî muameleye tesir etmez.’’ (İİK m.114) Görüldüğü üzere ilana ilişkin detaylar ve elektronik satış portalında yapılacak ilanda yer alması gereken bilgiler kanun maddesinde açıkça belirtilmiştir. Ayrıca taşınır ilanlarından farklı olarak taşınmaz satış ilanlarında malvarlığının öneminden ötürü tebligat da bulunmaktadır. Yasada ‘‘İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur.’’ şeklinde ifade edilmiştir.

      B. İhale Şartnâmesi

‘‘İcra dairesi, taşınmazların bulunduğu yerin sayısına göre en elverişli tarzda artırma şartlarını tespit eder.’’ Artırma şartnamesinde taşınmaz ile ilgili hususlar ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bunlara ayrıca elektronik satış portalında da yer verilir. Satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilebilir kıymeti, bulunduğu yer, varsa görselleri, hangi masrafların müşteriye ait olacağı, taşınmaz mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç senetleriyle birlikte satıldığı ve borçlunun bu taşınmaz ile temin edilmiş şahsi borçlarının da alıcıya intikal edeceği gibi durumlar şartnamede belirtilir. Şartnamede artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat yatırmaları gerektiği yazılır. Resmî gazetede yayımlanan örnek şartname belgesi de mevcuttur.

 

        C. Mükellefiyet Listesi

Mükellefiyet listesi, hem taşınmaz alacaklısına yansıyacak olan mükellefiyetleri hem de satış bedelinin paylaştırılmasını gösterir bir sıra cetveli niteliğindedir. İcra dairesi, artırmayı ilan ettiği sırada taşınmaz üzerindeki mükellefiyetleri tapu müdürlüğünden re’sen sorar. Mükellefiyet listesinin temelini oluşturan tapu kayıtlarının satışa en yakın zamanda İcra dairesince, Tapu Sicil Müdürlüğü’nden istenerek mükellefiyet listesinin hazırlanması gereklidir. İcra dairesi, artırmanın ilanı ile beraber on beş gün içerisinde taşınmaz üzerinde hak sahibi olduklarını bildiren kişilerin varlığını belgelendirdikleri mükellefiyetleri listeye dâhil eder. İcra İflas Kanunu Madde 128 hükmü ‘‘İcra memuru satışa başlamadan evvel taşınmaz üzerindeki tapu sicilline resmi senede dayanak olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir.’’ şeklindedir. Mükellefiyet listesine, tebliğden itibaren üç günlük süre içerisinde ilgililer tarafından itiraz edilmez ise liste kesinleşmiş olacaktır.

      D. Kıymet Takdiri

Son olarak şartname hazırlandıktan, mükellefiyetler listesi belirlendikten sonra artık taşınmazın gerçek değerinin belirlenmesi gerekecektir ki bu hususlar eklendikten sonra taşınmaz değerlerinde artışlar veya düşüşler tespit edilebilecektir. Bu sebeple kanun koyucu ayrıca kıymet takdiri yapılmasını uygun bulmuştur. Eğer ilgililer, İcra Dairesinin söz konusu kıymet takdirinin miktarının düşük olduğunu düşünürler ise İİK 128/a Maddesinde buna özel bir şikâyet yolu düzenlenmiştir. ‘‘Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.’’

  1. Açık Artırmanın Yapılması Aşaması

Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra satış için ihale aşamasına geçilir.

      A) Birinci Artırma

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci artırma tarihinden yirmi gün önce başlar, artırmanın yapılacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda artırma sona erdikten sonra ilanda belirtilen yer, gün ve saatte açık artırmaya başlanır. İsteklilerin ileri sürdükleri peyler, tellal tarafından yüksek sesle duyurulur. Bu ihalenin yapılabilmesi için satış bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini ve varsa rüçhanı olan alacakların toplamından fazlasını, ayrıca da satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırma bedeli bu şartları sağlamıyorsa veya alıcı çıkmazsa, icra müdürü satışı geri bırakır. Bundan sonra ise, öncelikle tekrar elektronik ortamda başlatılan teklif verme sürecinin akabinde, ikinci artırma yapılır.

    B) İkinci Artırma

İkinci artırmada elektronik ortamda teklif verme, birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar, (beşinci günü takip eden) en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci artırmanın tamamlanacağı günden önceki gün sona erer. İlanda belirtilen yer, gün ve saatte açık artırmaya başlanır. İkinci artırmada da aynı birinci artırmada olduğu gibi elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek en yüksek pey sürene ihale yapılır. Bu ihalenin yapılabilmesi için birinci artırmada olduğu gibi satış bedelinin tahmin edilen değerinin %50’sini ve varsa rüçhanı olan alacaklar toplamından fazlasını, ayrıca da satış ve paylaştırma giderlerini karşılaması gerekir. Artırma bedeli bu şartları sağlamıyorsa bu sefer satış talebi düşer.

Satış Bedelini Ödeme Şekli Ve Tescil

İhale neticesinde ihaleyi kazanıp taşınmazın sahibi olmaya hak kazanan alacaklı hacizli taşınmazın satış bedelini peşin olarak öder ancak gerekirse icra dairesi alıcıya ödeme yapması için 10 günlük süre verebilir. Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuda hiçbir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.

Satış Bedelinin Ödenmemesi Hâli

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi başka herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın icra müdürlüğü tarafından tahsil olunur.

İhalenin Feshi

İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır. İhalenin feshi davasının açılmaması ya da açılmasına rağmen reddedilip ihalenin kesinleşmesi ile alıcı taşınmazın mülkiyetini kazanmış olur. Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için icra müdürlüğü tarafından tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir sözleşmeye dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise on beş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur.

E-İhale Nedir?

7343 sayılı kanun ile satış mevzuunda e-ihale, uygulamada günden güne daha aktif bir pozisyona bürünmektedir. Yeni olması sebebi ile mevcut teknik sorunların giderilmesi için de çalışmalar sürmektedir. Aynı zamanda 8 Mart 2022  tarihinde 31772 sayılı resmi gazetede yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu uyarınca elektronik ortamda yapılacak satışların usulü hakkındaki yönetmelik de kılavuz niteliğindedir. Bu konu hakkında yasa koyucu, net bir tarif sunmuştur. ‘‘Haczolunan malın satışı, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemine entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılır. Açık artırmada teklif verme süresi yedi gündür. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılır. Teklif verenlerin kişisel bilgileri, artırma süresi içinde bilişim sistemini işleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafından görülemez ve bilişim sisteminde gösterilemez. Teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde birinden ve herhâlde yüz Türk lirasından az olamaz. Açık artırmada en yüksek teklifi veren, artırma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemez ve teminatını alamaz. Açık artırma süresinin son on dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi hâlinde açık artırma bir defaya mahsus olmak üzere on dakika uzatılır.’’

Av. Sultan Aslı EK- Stj. Av. Elvan ÖNAL