Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

7440 SAYIL KANUN 5: İŞLETME/MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Ana sayfa 7440 SAYIL KANUN 5: İŞLETME/MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 

– İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine teçhizat ve demirbaşları kayda alma,

– Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlar için düzeltme işlemleri yapma,

– Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcutları için düzeltme işlemleri yapma,

– Kayıtlarda olduğu halde işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ile ortaklara borçlar arasındaki net alacak tutarında düzeltme yapma olanağı getirilmiştir.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili hususlar tabloda gösterilmiştir.

Düzeltmeye Konu İşlem

Hesaplanacak Vergi / Yapılacak işlem

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması

-İktisadi kıymetler, mükelleflerce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilen rayiç bedeli ile vergi dairesine bildirilir ve defterlere kaydedilir.

 

– Bildirimin, 30.04.2023 tarihine kadar yapılması gerekir.

 

– Beyan edilen makine, teçhizat, mal ve demirbaşların bedeli üzerinden, tabi olduğu oranın yarısı oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergi ayrı bir beyannameyle sorumlu sıfatıyla beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

– Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergi hesaplanan KDV’den indirilmez. Mal üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirim konusu yapılır ancak iadeye konu edilmez.

 

– Beyan edilen mallar ÖTV’ye tabi ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden özel tüketim vergisi hesaplanır, ayrı bir beyannameyle ödenir.

 

– Kayda alınan kıymetler için özel karşılık hesabı açılır. Mallar için ayrılan karşılık sermaye unsuru, diğer kıymetler için ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılır.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkartılması

–  30.04.2023 tarihine kadar, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar fatura düzenlenerek kayıtlardan çıkartılır ve her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir.

 

– Ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresinin içinde olmak üzere, üç eşit taksitte ödenir.

 

– Emtia için, fatura düzenlenmesinde ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, aynı neviden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranı esas alınır. Diğer varlıklar için ise

mükellefin kendisi veya bağlı olduğu meslek kuruluşu tarafından tespit edilecek rayiç bedel dikkate alınır.

 

– Geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz

 

31.12.2022 tarihi itibariyle bilançoda

görülmekle birlikte, işletmede bulunmayan kasa mevcudunun düzeltilmesi

 

– 30.04.2023 tarihine kadar, vergi dairesine beyan edilerek kayıtlar düzeltilir.

 

– Düzeltilen tutarın %3 oranında vergi ödenir.

 

31.12.2022 tarihi itibariyle bilançoda

görülmekle birlikte, işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar hesabının düzeltilmesi

 

– 30.04.2023 tarihine kadar, vergi dairesine beyan edilerek kayıtlar düzeltilir.

 

– Düzeltilen tutarın %3 oranında vergi ödenir.

 

 

Hüseyin CANPOLAT

Vergi Uzmanı