Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

7440 SAYIL KANUN 3: İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLER

Ana sayfa 7440 SAYIL KANUN 3: İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLER

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanunun yayımlandığı tarihinden önce başlanılmış ve henüz tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin Kanunun yayımını izleyen yedi iş günü içinde sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmez.

Yine kanunun kapsadığı dönemler ilişkin olarak, kanunun yayımından önce tamamlandığı halde bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Tebliğ edilen ihbarnameler madde kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce vergi incelemesine başlanılmış ve henüz tamamlanamamış olan, 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılan incelemeler ile gümrük mevzuatı kapsamında yapılan işlemler sonucunda tarh ve tebliğ edilen vergi ceza ihbarnameleri üzerinden, ödenecek ve tahsilinden vazgeçilecek tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Vergi/Gümrük vergisi aslının %50’si

Asla bağlı olmayan cezaların %25’i

Asla bağlı olmayan cezaların %75’i

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı

Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaların tamamı / idari para cezalarının ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı hâlde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır. Yapılan tarhiyat sonrasında, bu madde hükmünden yararlanmak mümkün olup, yukarıdaki hesaplamaya göre belirlenen tutarın, belirli faiz oranlarıyla katsayı uygulanmak suretiyle aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların ise % 25’inin ödenmesi halinde, kalan % 75’nin  tahsilinden vazgeçilir. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilen cezanın %15’inin ödenmesi halinde kalan %85’inin tahsilinden vazgeçilir.

Düzenlemeden yararlanılabilmesi için, alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.

 

Hüseyin CANPOLAT

Vergi Uzmanı