Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Danışma Hattı:
0850 303 11 36

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Ana sayfa 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.11.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Kanun bir kısım vergi borçları, vergi cezaları, sosyal güvenlik primleri ve çeşitli borçlar konusunda mükelleflere önemli indirimler ve taksitle ödeme imkânı öngörmektedir. 7256 Sayılı Kanun ön kapsamında olan konular şu şekilde düzenlenmiştir:

 • Vadesi 31.08.2020 tarihi ve bu tarihten önce olan, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu Ödemelerinden doğan alacaklar,
 • Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen ve diğer kanunlar kapsamındaki gümrük yükümlülüğünden doğan gümrük vergileri, idari para cezaları,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları (2020 Ağustos dönemi bildirgelerinden doğacak borçlar dahil),
 • 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
 • İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB’ a, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları,
 • KOSGEB aracılığı ile kullanılan desteklerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan desteklerin geri alınmasından kaynaklı olan alacaklar,
 • Yapı Kooperatifleri ile Organize Sanayi bölgeleri tarafından kullanılan ve ödemesi geciken kredilerden doğan alacaklar,
 • Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıflara ait kira alacakları,
 • Türk Standartları Enstitüsünün alacakları,
 • Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları,

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Borçlar Üzerinden;

 • Vadesi 31.08.2020 tarihi/tarihinden önce olan ve halen ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
 • Vergi aslına bağlı cezaların (vergi zıyaı cezası) tamamının silinmesi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezalarının (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin silinmesi,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
 • Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25 indirim yapılması,
 • Gümrük Vergilerinde vergi aslına bağlı idari para cezalarının tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’ sinin silinmesi,
 • Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %70’ inin, vergi aslının ödenmesi halinde silinmesi,
 • Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,

 • Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi,
 • Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,
 • Vadesi 31/12/2014 tarihinden önce olan aslı 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,
 • 7143 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması,

Şeklinde indirim ve taksitlendirme imkanları getirilmiş olup, bu indirim ve taksitlendirmeden yararlanılabilmesi için 31.12.2020 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.

Vergi Yapılandırmasının ilk taksit ödemesi 31.01.2021, SGK’na bağlı yapılandırmanın ilk taksit ödeme tarihi ise 28.02.2021’dir.

Daha önce varlık barışı olarak bilinen uygulamanın devamını olarak, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildiriminin yapılması halinde, bildirimi yapılan varlıklar nedeniyle vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.

Son olarak 7256 Sayılı Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre kesilen idari para cezaları kapsamamaktadır.

Hüseyin Canpolat
Vergi Uzmanı