Hukuk & Danışmanlık Hizmetleri
Yerel ve uluslararası alanda bilgili ve
tecrübeli ekibimizle hizmet sunmaktayız.

Danışma Hattı:
0850 303 11 36

2021 Mali Tatil ve İdari İşlemlere Etkisi

Ana sayfa 2021 Mali Tatil ve İdari İşlemlere Etkisi

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki 5604 Sayılı Yasa gereği her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz arasındaki dönem ‘Mali Tatil’ olarak uygulanmaktadır.

Mali tatil süresinin bittiği tarih olan 20 Temmuz ila 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem ise adli tatil dönemidir. Mali ve Adli tatil dönemlerinin ardışık olması sebebiyle vergi ceza ihbarnamelerine karşı dava açma süreleri ortalama 60 gün kadar uzayabilmektedir.

5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Metni

Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren BEŞ gün uzamış sayılır:

a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,

b) İkmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,

c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,

d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler,

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

Tatil süresince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler (01 – 20 Temmuz Arası)

Son günü mali tatile rastlayan ve mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayan süreler:

–   Beyanname verme süresi. Uzayan beyan verme süresinin kullanılması ihtiyari olup, mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür.

–   İkmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

–   Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi.

–   Vergilendirmeye ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ilgili birimleri tarafından devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesi süresi.

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler şunlar:

–   Dava açma süresi

–   Muhasebe kayıt süreleri

–   VUK’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri (Mali tatilde işe başlama, işi terk işlemlerine ait süreler işlemez.)

Mali tatil süresince vergi incelemesi kapsamında, defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama

Mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmez. Mali tatil süresi içerisinde devam eden vergi incelemeleri ile ilgili ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve vergi inceleme tutanağının imzalaması için mükellef imzaya davet edilemez.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Buna göre, Haziran/2021 veya Nisan-Mayıs-Haziran/2021 dönemine ait muhtasar beyannameler nedeniyle tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi stopajlarıyla Haziran/2021 dönemine ait katma değer vergisi beyannameleri nedeniyle tahakkuk eden katma değer vergilerinin 27 Temmuz 2021 günü akşamına kadar ödenmesi imkân dahilindedir.

Mali Tatilde Uzamayan Süreler Nelerdir?

Aşağıda sayılan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır:

– Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

– İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi.

– Noterlik Kanunu’nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun’un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

– Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.

– İthalde ödenen katma değer vergisi ve emlak vergisi gibi gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergiler hakkında mali tatil uygulanmamaktadır.

– Vergi tahsilatı ile ilgili işlemler mali tatilden etkilenmez.  İcrai işlemler devam eder.

Mali Tatil ve Adli Tatil Kapsamında Dava Açma Süreleri

Vergi Ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinin veya son dava açma tarihinin mali tatile isabet etmesi hallerinde, mali tatile isabet eden süreler mali tatil süresi kadar uzamaktadır. Dava açma süresi, mali tatilin bitiminden itibaren kaldığı yerden çalışmaya başlar ve sona erinceye kadar devam eder.

Adli Tatilin 20 Temmuz’da Başlayıp 30 Ağustos’ta bitmesi nedeniyle, 20 Haziran tarihinde tebliğ edilen bir vergi ceza ihbarnamesine karşı, mali tatilin 01.07.2021 tarihinde başlaması ile, 20.07.2021 tarihinde başlayan Adli Tatil nedeniyle 07.09.2021 tarihine kadar dava açılabilir.

Unutulmaması gereken bir husus ise, Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.

Hüseyin Canpolat
Vergi Uzmanı